Konkurs Moje Orłowo

O KONKURSIE

Konkurs fotograficzny „Moje Orłowo” odbędzie się w ramach projektu „Kulturalne Orłowo” zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem konkursu.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.10.2023 a kończy się w dniu 12.11.2023. W tym terminie należy dostarczyć zdjęcia zgodnie z procedurą opisaną poniżej, dodatkowo wypełniając poniższy formularz zgłoszenia, przesyłając komplet na adres biuro@kulturalneorlowo.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia – do pobrania tutaj ->

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJE ORŁOWO” ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „KULTURALNE ORŁOWO”

1. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Regulamin ustala zasady i warunki Konkursu Fotograficznego „Moje Orłowo”, organizowanego w ramach projektu „Kulturalne Orłowo”.
 2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie przy ul. Langiewicza 11, 81-737.
 3. Celem konkursu jest promocja dzielnicy Orłowo i jego kulturowego dziedzictwa i potencjału poprzez organizację konkursu fotograficznego i udokumentowanie tej dzielnicy za pomocą cyfrowych zdjęć uczestników konkursu.
 4. Celem konkursu jest również wyłonienie wyróżnionych i nagrodzonych zdjęć, które zaprezetowane zostaną na wernisażu w Sali ART39 we wskazanym przez Organizatora terminie.
 5. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej projektu Kulturalne Orłowo pod adresem: www.kulturalneorlowo.pl
 6.  Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje się stosować do niniejszego Regulaminu. 

2. ZGŁASZANIE PRAC

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.10.2023 a kończy się w dniu 12.11.2023.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu Konkursu o czym poinformuje wszystkich uczestników oraz zamieści taką informację na stronie www.kulturalneorlowo.pl
 3. Konkurs fotograficzny dotyczy wyłącznie dzielnicy Orłowo w Gdyni.
 4.  Zgłoszenia prac konkursowych od uczestników odbywają się za pomocą maila: biuro@kulturalneorlowo.pl. Prace należy zgłaszać wyłącznie w ww. terminie.
 5.  Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace fotograficzne (format pliku JPG z maksymalną jakością, rozdzielczość 300 dpi) wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia.
 6.  Nadesłane fotografie nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
 7.  Dopuszcza się wykonanie fotografii cyfrowo i analogowo. 
 8. Fotografie niespełniające wymogów, o których powyżej nie zostanie dopuszczona do Konkursu i nie będzie rozpatrywana przez Jury konkursu podczas obrad. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia zgłoszenia poprzez Internet z winy nie leżącej po stronie Organizatora. 
 10.  Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszającej prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 
 11.  Organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikowania nadesłanych fotografii do różnych grup wiekowych, w zależności od wieku uczestnika / autora nadesłanej pracy.
 12.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 12 lat, a nie ukończyła lat 18, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego a także osoby pełnoletnie.
 13.  Decyzję o dopuszczeniu Uczestnika do konkursu oraz ocenę pracy podejmuje Jury.

3. PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą doręczenia fotografii Organizatorowi Uczestnik: 
 1. oświadcza, iż Uczestnik jest wyłącznym twórcą fotografii (utworu) oraz przysługują mu pełne prawa autorskie do nadesłanych fotografii w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które nie są  obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich; 
  1. oświadcza, iż fotografie nie naruszają żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także, że Uczestnik uzyskał wymagane prawem zgody na rozpowszechnianie fotografii w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji; 
  1. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nie podlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z fotografii w celach promocyjnych, informacyjnych oraz innych celach statutowych Organizatora, w szczególności: 

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: do wytwarzania dowolnymi technikami, w tym: techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, jego rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania tegoż nośnika; wprowadzania do pamięci komputera, zapisu czasowego i trwałego oraz sporządzania kopii takich zapisów; do archiwizacji tych zapisów; 

– w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej 

– do publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, społecznościowych, multimedialnych i komputerowych), do wykorzystania interaktywnego; wykorzystywania w materiałach Organizatora w tym: promocyjnych, informacyjnych, publikacjach pokonkursowych, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami lub utworami, w tym prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego. 

 • Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności na wystawach pokonkursowych, serwisach internetowych Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora, na portalach społecznościowych.

4. JURY KONKURSU I NAGRODY

 1. Fotografie zgłoszone do Konkursu spełniające kryteria techniczne
  i tematyczne zostaną poddane ocenie Jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora i ogłoszony na stronie Konkursu. Obrady jury będą niejawne. 
 2. Jury dokonuje oceny biorąc pod uwagę m. in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii. 
 3. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o decyzji Jury jedynie autorów nagrodzonych i/lub wyróżnionych fotografii drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 
 4. Jury zastrzega sobie prawo do samodzielnego podziału nagród jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące. Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. 
 6. Jury może przyznać I, II i III miejsce oraz może przyznać wyróżnienia.
 7. Nagrodami w Konkursie „Moje Orłowo” są nagrody rzeczowe.

5. DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu Fotograficznego „Moje Orłowo” Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu fotograficznego
  z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie. 
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest organizator Konkursu – Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bezpieczeństwa, z siedzibą w Sopocie, ul. Langiewicza 11, 81-737, mail do kontaktu: biuro@kulturalneorlowo.pl oraz hamulec@sff.pl
 3. Dane osobowe Uczestników w postaci: Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, data urodzenia i adres email będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji niniejszego Konkursu fotograficznego.
 4.  W/w dane będą także udostępniane podmiotom związanym z Konkursem fotograficznym i jego tematyką, w szczególności w zakresie związanym z realizacją Konkursu, a także prezentacją jego Uczestników i Laureatów oraz ich prac konkursowych. 
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. 
 2. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego/kodeksu cywilnego. 
 4. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora. 

Gdynia, dnia 02.10.2023