Konkurs Literacki

O KONKURSIE

Konkurs literacki „Moje Orłowo” odbędzie się w ramach projektu „Kulturalne Orłowo” zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem konkursu.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 02.10.2023 a kończy się w dniu 12.11.2023. W tym terminie należy dostarczyć zdjęcia zgodnie z procedurą opisaną poniżej, dodatkowo wypełniając poniższy formularz zgłoszenia, przesyłając komplet na adres biuro@kulturalneorlowo.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia – do pobrania tutaj ->

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „MOJE ORŁOWO” ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „KULTURALNE ORŁOWO”

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bezpieczeństwa w ramach projektu „Kulturalne Orłowo” odbywającego się w 2023 roku.

I Warunki uczestnictwa: 

 1. Organizatorem Konkursu literackiego (w dalszej treści dokumentu nazywanego Konkursem) jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, z siedzibą w Sopocie, ul. Langiewicza 11. 
 2. Konkurs rozpoczyna się 2 października a kończy 12 listopada. 
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła pow. 18 roku życia oraz powyżej 12 roku życia za zgodą rodziców.

II Cel i Zasady Konkursu: 

 1. Celem Konkursu jest promocja dzielnicy Orłowo i upowszechnianie jego kulturowego dziedzictwa i potencjału a także rozbudzanie zamiłowania do lokalnych terenów miasta Gdyni.
 2. Konkurs podzielony zostanie na grupy wiekowe w zależności od zgłoszonych prac literackich w kategoriach: młodzież i dorośli.
 3. Zgłaszać można prace indywidualne. 
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, samodzielnie napisaną pracę literacką z dzielnicą Orłowo jako bohaterem lub w tle.
 5. Prace konkursowe należy składać droga mailową pod adresem: biuro@kulturalneorlowo.pl
 6. Termin składania prac miła 12 listopada 2023.
 7. Organizator Konkursu ma prawo wydłużyć termin konkursu.
 8. Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach.
 9. Zgłaszane prace literackie nie mogą przekroczyć maksymalnej objętości 2 stron standardowego maszynopisu w formacie A4 lub 4 stron rękopisu w formacie A4. 
 10. Forma literacka pracy jest dowolna.
 11. Do prac przekazanych na Konkurs literacki należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

III Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych: 

 1. Prace oceniane będą przez Jury.
 2. Jury decyduje o ilości przyznanych nagród rzeczowych.
 3. Nagrodzeni zostaną poinformowani indywidualnie.
 4. Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 19.11.2023 w galerii Art.39 w Gdyni Orłowie w ramach pikniku artystycznego.
 5. Nagrody w Konkursie będą rzeczowe. Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

IV Postanowienia końcowe: 

 1. Orzeczenia Jury są ostateczne. 
 2. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy konkursu.
 3. Osoby nadsyłające więcej niż jedną pracę do jednego wariantu Konkursu, podające niekompletne dane, nie zostanądopuszczone do udziału w konkursie. 
 4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji drukowanej i elektronicznej w wydawnictwach wszelkiego typu, np. w publikacjach prasowych, materiałach promocyjnych oraz w internecie (w tym na portalach społecznościowych) itp. bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
 5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich innych osób przez uczestników Konkursu czy niedostarczenie pracy w terminie wynikające z przyczyn technicznych po stronie uczestnika konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom postronnym. Będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 
 7. Autorzy przekazują prawa do swoich prac na rzecz Organizatora. 
 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu 

Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa

Gdynia, dnia 02.10.2023